چرا ما؟

1_  انجام خدمات به مشتریان با دقت و سرعت به صورت موثر و کارآمد

2_ توجه کامل به اصل زمان بندی در امور تکمیل قرار داد و اجرای پروژه ها

3_ ایجاد محیطی شفاف و سالم و مشارکت پذیری در داخل مجموعه

4_ راهنمائی مدیران و دادن اطلاعات لازم و صحیح

5_ جلب اعتماد و اطمینان مشتریان با انجام صادقانه کار مربوطه

6_ رعایت احترام ادب عدل و انصاف در گفتار و رفتار

7_ داشتن وجدان کاری سعه صدر انتقاد پذیری، مسئولیت پذیری وفاداری به منافع مشتریان

8_ در تمامی سطوح با درک حساسیت وظائف محوله از همه توان و امکانات موجود در راستای انجام بهتر وظایف خود بهره میجوئیم

9_ به پرورش توانائی ها و دانش خود می پردازیم تا به واسطه این دانش و خلاقیت بتوانیم علاوه بر انجام دادن بهتر وظایف خدماتی با معیارهای کیفی منطبق با نیاز و ایدال های مناسب مشتریان ارائه دهیم

10_ محاسبه گر دقیق خود کنترل و ناظر دائم بر اعمال خود خواهیم بود

11_ جدیت و تلاش مستمر در جهت بهبود کمی و کیفی کارها و خدمات