مشاور نمای ساختمان

مشاوره خدمات ساختمانی

کارشناسان بازار بزرگ سنگ سبلان به جهت کمک در رسیدن هر چه بهتر سازندگان محترم به نتایج قابل قبول و مورد انتظار در خصوص موارد ذیل به ارائه مشاوره می پردازند

_مشاوره به جهت کاهش هزینه های طرح های نمای ارائه شده به مشتریان

_مشاوره به جهت پایین آوردن بار وزنی نما به اسکلت ساختمان با توجه به امکان حذف برخی سنگ های حجمی در نما

_مشاوره به جهت استفاده از سنگ های مناسب در هر منطقه جغرافیایی

_مشاوره به جهت اجرای مناسب و رنگ های مکمل

_مشاوره در انتخاب نمای بیرونی

_مشاوره در خصوص نمای داخلی و دکوراسیون

_مشاوره در خصوص مدیریت و کنترل هزینه ها